Geschiedenis

Geschiedenis van de kerk van Meppel

In het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland staan bij de kerk in Meppel drie data, nl. 12-06-1835 21-05-1887 en 16-11-1945. Een ieder die ook maar enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken zal direct begrijpen dat het gaat om Afscheiding, Doleantie en Vrijmaking Voor elk van de drie data even aandacht.

Afscheiding 12-06-1835
Bij de herdenking van 100 jaar afscheiding schreef de plaatselijke predikant hierover in het kerkblaadje van de Gereformeerde Kerk te Meppel op 08-06-1935: “Ook in Meppel leefde ten tijde van de afscheiding in een aantal harten het verlangen naar verlossing van moraalprediking en herstel van de kerk. En ds. De Cock uit Ulrum had ook hier in Meppel vrienden. Zij bezochten hem in Kampen (waar hij gevangen had gezeten) en ze verzochten hem om, als hij via Smilde naar Ulrum terug zou keren, ook Meppel aan te doen. Dit is ook gebeurd en in het lidmatenboek van de Herstelde Kerk is te lezen, dat alhier ten huize van L. van Loo in wijk 4, N280 de Christelijke Afgescheiden Gemeente is gevestigd.”

Doleantie 21-05-1887
In de “Meppeler Courant” uit die tijd lazen we hierover: ”De oproeping (tot doleren) van de geestverwanten van de heren A. Wouda en Geerligs heeft tengevolge gehad, dat zich alhier eene dolerende gemeente heeft geconstitueerd en waartoe een 70 leden zijn toegetreden.” Er had volgens de krant direct verkiezing van ambtsdragers plaats en de godsdienstoefeningen zullen geregeld iedere zondag worden gehouden. Voorlopig in het lokaal aan de Sluisgracht. Voor het bouwen van een kerk is reeds grond aangekocht in de Nieuwe Hoven. De hiervoor genoemde heren Wouda en Geerligs waren voorheen resp. ouderling en diaken in de N.H. kerk. Ze waren afgezet vanwege hun deelname en ondertekening van het Geref. Kerkelijk Congres van dolerenden van 11-14 januari 1887 in Amsterdam. Ze hadden in een circulaire meegedeeld, dat ze gehoorzaam wilden zijn aan de Koning der Kerk en zich niet neer konden leggen bij hun afzetting. Ze riepen de gemeente op met hen verder te gaan. Zo waren er in Meppel twee gemeenten ontstaan die zich wilden houden aan Schrift en belijdenis. De Christelijke Afgescheiden Gemeente en de Dolerende Gemeente. Eerst stond men wat onwennig tegenover elkaar, doch toen de Synodes in 1892 tot kerkelijke samenleving besloten hadden, kwam ook de plaatselijke samenwerking spoedig tot stand. Ook te Meppel. Vanaf 1892 werden er al gecombineerde kerkenraadsvergadering gehouden van A en B zoals men dat toen noemde. Het kerkelijk leven van de afzonderlijke gemeenten ging door tot februari 1897. Toen werd de samensmelting een feit en was er voortaan in Meppel één Gereformeerde Kerk. De kerkenraadsvergadering werden toen om en om gepresideerd door ds. Noordewier (afscheiding) en ds. de Groot (doleantie).

Vrijmaking 16-11-1945
Voorin het notulenboek van de Gereformeerde Kerk te Meppel, na de vrijmaking, is opgenomen een “Kort resumé der Vrijmaking te Meppel”. Hierin staat om. het volgende:
“Op vrijdag, 16 november 1945 ‘s avonds om acht uur sprak, daartoe uitgenodigd door een comité, in het gebouw voor Christelijke Belangen te Meppel, ds. C.H. Lindeboom, geref. predikant (vrijgemaakt) te Kampen, onder voorzitterschap van J. Veenstra. Na afloop van deze vergadering verzocht br. J. Veenstra diegenen te willen blijven, die onvoorwaardelijk bezwaard waren over de gang van zaken in de Geref. Kerk, mede naar aanleiding van de schorsing van 2 ambtsdragers nl. J. Veenstra en H. Dingstede.

De gemeente in de jaren zestig. Klik voor een vergroting.

Bij de nabespreking verklaarden verschillende aanwezigen, dat zij een acte van vrijmaking wilden tekenen.

De Doopsgezinde kerk

Deze acte is den daaropvolgenden maandag bij de kerkenraad van de Geref. Kerk te Meppel (in synodaal verband) ingeleverd. Op zondag, 18 november 1945, werd des voormiddags ten huize van broeder Veenstra en des middags om 2.30 uur in de Chr. Geref. Kerk godsdienstoefening gehouden, waar cand. Vrieze uit Kampen voorging. Op zondag 1 december werd na de morgendienst overgegaan tot

verkiezing van een ouderling en twee diakenen om tezamen met de geschorste ouderlingen J. Veenstra en H. Dingstee de kerkenraad te vormen”. Per 01-01-46 was het zielental 53 bel. leden en 41 doopleden. Totaal dus 94 zielen.

Groei van de gemeente

Het ledental van de gemeente is na de Vrijmaking gestaag gegroeid van 94 leden naar nu 1250  leden.

De Opstandingskerk (foto www.rkkerkmeppel.nl)

De groei van de gemeente is mede ontstaan door de stichting van twee Gereformeerde scholen, nI. de Johannes Calvijnschool voor basisonderwijs  in 1959 (Nu Kindcentrum Kornalijn) en de Hendrik de Cockschool voor Geref. Mavo in 1961 (nu Greijdanus college.  De kerk te Meppel is een redelijk jonge gemeente. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 34 Jaar.

Kerkgebouwen

Jarenlang heeft de gemeente gekerkt in gehuurde gebouwen. In het gebouw voor Christelijke Belangen aan de Stationsweg en het langst in het Doopsgezinde kerkgebouw (Vermaning) aan de Marktstraat. Een kerkgebouw dat een aantal jaren geleden is afgebroken.

De Kruiskerk

Op 23 oktober 1974 is een eigen kerkgebouw aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan 30 in gebruik genomen. Het kerkgebouw was na een aantal jaren al weer te klein voor de gemeente en begin 1986 is dan ook een vergroot kerkgebouw in gebruik genomen en tevens een nieuw pijporgel. Ook het vergrote kerkgebouw was na een aantal jaren al weer te klein en vanaf februari 1990 moesten in het kerkgebouw dubbele diensten worden gehouden. De gemeente werd ingedeeld in wijk Oost en wijk West.

De dubbele diensten werden gehouden tot 1 mei 1994. Daarna kerkte de hele gemeente in het kerkgebouw aan de Thorbeckelaan 73. Dit gebouw werd op 1 april 1994 aangekocht van de Geref. Kerk. te Meppel. Het kerkgebouw aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan 30 werd gebruikt voor het houden van vergaderingen en zo af en toe voor een huwelijksbevestiging. Vanaf 1 september 1997 werden er elke zondag kerkdiensten gehouden in beide gebouwen. Wijk Oost kerkte in de Kruiskerk aan de Thorbeckelaan en wijk West kerkte in de Opstandingskerk aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan. In 2007 is de Kruiskerk geheel verbouwd en voorzien van een nieuw vergadercentrum. De Opstandingskerk is overgedaan aan de RK-kerk. Sindsdien vergadert de gehele gemeente in de Kruiskerk.

Samengaan als NGK
Sinds 1 mei 2023 gaan de voormalige NGK en de GKv samen verder als de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK).
Ook van onze gemeente is toen de naam gewijzigd.

Slotconclusie
We mogen als gemeente van de Here Jezus Christus hier in Meppel heel dankbaar zijn voor alles wat hij ons als kerk gegeven heeft. Laten we dan ook steeds weer de Here de eer geven voor alles wat wij uit zijn hand ontvingen.

Predikanten vanaf de vrijmaking:

J.H. van der Hoeven 25-07-1946 t/m 13-08-1949
P. van Gurp 01-07-1951 t/m 11-06-1955
J.M. Zinkstok 12-08-1955 t/m 01-07-1963
M. Brandes 19-01-1964 t/m 15-04-1967
M. Heemskerk 14-06-1967 t/m 09-02-1975
J. Klamer 23-07-1978 t/m 31-08-1984
J.M. Batteau 04-11-1979 t/m 10-12-1988 (em.)
C. Kleijn 12-01-1986 t/m 14-01-1990
T. de Boer 22-03-1992 t/m 01-07-2000
Ph. van der Laan 01-09-2002 t/m 01-04-2012
L. Sollie 02-05-1993 t/m 07-10-2019
R.M. Meijer 16-08-2015 tot 01-09-2023
K.S. Tamminga 20-09-2020 tot heden
R.F. Telgenhof vanaf 1-9-2024